صنعت توربین

ساخت نازل توربین آلستوم
ساخت نازل توربین آلستوم
ساخت قطعات آمیژه فن
ساخت قطعات آمیژه فن
BBC13D
BBC13D
GEC-Alstom
GEC-Alstom
Hitachi H25
Hitachi H25
GE-F5  MS5002-D
GE-F5 MS5002-D
Mitsubishi  MH701 B
Mitsubishi MH701 B
SIEMENS  SGT400
SIEMENS SGT400
SIEMENS  V94.2
SIEMENS V94.2
Werkspoor  W72M
Werkspoor W72M
turbine-zamini.jpg