منبع انبساط سیناد

دیجیتالی سازی غیر مخرب و غیر تماسی سه بعدی (قطعات فلزی)
دیجیتالی شدن و مدل سازی قطعات پلاستیکی غیر تماسی ، غیر مخرب بیشتر گسترش یافته است و اکنون تمام قسمت های غیر آهنی را پوشش می دهد. به عنوان مثال ، تمام قطعات آلومینیوم در صنعت خودرو نیز هم برای طراحی اصلی، مهندسی معکوس و کنترل کیفیت شامل این روش می شوند. نمونه خوبي كه نشان دهنده قابليت تكنيك است براي مؤسسه تحقيقات موتور ايران خودرو ، بزرگترين سازنده خودرو در ايران در تصویر نشان داده شده است.

دیجیتالی کردن و مدل سازی سه بعدی از قسمت آلومینیوم ریخته گری فشار قوی