مدل سازی سه بعدی آناتومیکی اسکلت انسان

مدل سازی سه بعدی اسکلت کامل یک کادور با هدف ایجاد مدل جامد بصری سه بعدی از هر استخوان در اسکلت انسان. این مدل های جامد 3D CAD برای آموزش و آموزش دوره های آناتومی به دانشجویان پزشکی و پرستاران و کلیه افراد درگیر در مراقبت های بهداشتی استفاده می شود

 

آماده سازی Cadaver برای اسکن CT

 

تصویر CT-Scan که بخشی از Skull را نشان می دهد

 

تصویر CT-Scan که بخشی از Hip را نشان می دهد

 

تصویر CT-Scan که بخشی از پایین بدن را نشان می دهد

 

پردازش تصویر پزشکی

 

تیم تحقیقاتی که با دکتر درویش همکاری میکنند

 

 نمونه سه بعدی ساخته شده از فک انسان

 

نمونه سه بعدی ساخته از قسمتهای مختلف اسکلت سر