پروتز جمجمه

تومور در استخوان های Zygomatic و Temporal

 

جمجمه انسان با ناهنجاری

 

مدل سازی تومور سه بعدی مغز برای تشخیص

 

مدل سازی تومور سه بعدی مغز برای تشخیص با استفاده از تصاویر MRI

 

مدل سه بعدی جمجمه یک مریض برای تدوین فرآیند جراحی و ساخت پروتز خاص مریض

 

مدل سه بعدی از جمجمه