پروتز پستان

برنامه ریزی عملیات جراحی مهندسی پزشکی و پروتزهای ویژه و رویکردهای جدید جراحی

توسعه یک روش جراحی پیشگام

"جراحی بازسازی پستان بعد از ماستکتومی"

استفاده از روش جراحی به کمک رایانه

مزایا:
- مدل سازی دقیق پستان
- ایجاد تقارن بین پستان های جدید و قدیمی
- راهنمایی و جراحی گام به گام جراح در برش و شکل دادن بافت زنده پیوند شده.

 

مدل سازی سینه به کمک رایانه های سه بعدی با استفاده از داده های MRI و تکنیک های پردازش تصویر پزشکی.

 

فلپ گرفته شده بر اساس برنامه ریزی عمل جراحی به کمک رایانه است. فلپ آماده پیوند.

 

فلپ با تمام منحنی های سه بعدی پیوند زده شده است.

 

نتیجه نهایی. پستان متقارن جدید.