فیول نازلA.M

فایل CAD در مختصات SLM

 

نمایش بخش و پشتیبانی

 

نازل سوخت توربین گازی طرفین بالا و پایین

نازل های سوخت توربین گازی ساخته شده توسط
ذوب لیزر انتخابی (فناوری AM).